Bài Tập Tin Học 6 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách bài tập Tin học 6 hướng các em tới việc rèn luyện kĩ năng sử dụng máy tính một cách an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm

Bài Tập Tin Học 6

MỤC LỤC:

Phần I. ĐỀ BÀI
Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng
Bài 1. Thông tin và dữ liệu
Bài 2. Xử lí thông tin
Bài 3. Thông tin trong máy tính
Chủ đề 2: Mạng máy tính và internet
Bài 4. Mạng máy tính
Bài 5. Internet
Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu
Bài 7. Tìm kiếm thông tin trên internet
Bài 8. Thư điện tử
Chủ đề 4: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số
Bài 9. An toàn thông tin trên internet
Chủ đề 5: Ứng dụng tin học
Bài 10. Sơ đồ tư duy
Bài 11. Định dạng văn bản
Bài 12. Trình bày thông tin ở dạng bảng
Bài 13. Tìm kiếm và thay thế
Bài 14. Thực hành tổng hợp
Chủ đề 6: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
Bài 15. Thuật toán
Bài 16. Các cấu trúc điều khiển
Bài 17. Chương trình máy tính
Phần II. HƯỚNG DẪN VÀ BÀI TẬP