Sách Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 

Cuốn sách Giải sách bài tập tiếng anh lớp 4 (Chương trình mới) giúp bạn giải các bài tập trong sách bài tập tiếng anh 4 mới. Sách bám sát các nội dung của sách bài tập, gồm 20 đơn vị học bài, mỗi đơn vị học bài đều được giải chi tiết.

Sách Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 

Cuốn sách Giải sách bài tập tiếng anh lớp 4 (Chương trình mới) giúp bạn giải các bài tập trong sách bài tập tiếng anh 4 mới. Sách bám sát các nội dung của sách bài tập, gồm 20 đơn vị học bài, mỗi đơn vị học bài đều được giải chi tiết.

Nội dung Giải sách bài tập tiếng anh lớp 4 gồm các bài giải cho 20 đơn vị học bài:

Unit 1. Nice to see you again trang 4 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới
Unit 2. I’m from Japan trang 8 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới
Unit 3. What day is it today? trang 12 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới
Unit 4. When’s your birthday? trang 16 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới
Unit 5. Can you swim? trang 20 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới

Unit 6. Where’s your school? trang 24 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới
Unit 7. What do you like doing? trang 28 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới
Unit 8. What subject do you have today? trang 32 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới

Unit 9. What are they doing? trang 36 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới
Unit 10. Where were you yesterday? trang 40 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới
Unit 11. What time is it? trang 44 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới
Unit 12. What does your father do? trang 48 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới
Unit 13. Would you like some milk? trang 52 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới
Unit 14. What does he look like? trang 56 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới
Unit 15. When’s Children’s Day? trang 60 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới

Unit 16. Let’s go to the bookshop trang 64 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới
Unit 17. How much is the T-shirt? trang 68 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới
Unit 18. What’s your phone number? trang 72 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới
Unit 19. What animal do you want to see? trang 76 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới

Unit 20. What are you going to do this summer? trang 80 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới