Sách Giải Bài Tập Toán 4 – Tập 1,2

Sách Giải bài tập toán 4 giải các bài tập bám sát theo chương trình trong sách giáo khoa Toán 4, nội dung Gồm các chương: Số tự nhiên; Phép cộng, Phép trừ, Phép nhân, Phép chia.

Sách Giải Bài Tập Toán 4 – Tập 1,2

Sách giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 4 – Tập 1. Gồm các chương: Số tự nhiên; Phép cộng, Phép trừ, Phép nhân, Phép chia.

Sách Giải bài tập toán 4 tập 2 giải các bài tập bám sát theo chương trình trong sách giáo khoa Toán 4, nội dung gồm các phần sau: Chương ba: Dấu hiệu chia hết cho: 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành. Chương bốn: Phân số, các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi. Chương năm: Tỉ số, tỉ lệ bản đồ. Ôn tập