Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 7

Sách Giáo Khoa Công nghệ Lớp 7 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn phát hành.Sách gồm 4 phần:Trồng trọt,Lâm nghiệp,Chăn nuôi,Thủy sản.Mỗi phần có những chuyên đề riêng (chương riêng) cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về kiến thức trong các chương.

Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 7

Sách Giáo Khoa Công nghệ Lớp 7 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn phát hành.Sách gồm 4 phần:Trồng trọt,Lâm nghiệp,Chăn nuôi,Thủy sản.Mỗi phần có những chuyên đề riêng (chương riêng) cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về kiến thức trong các chương.

Phần 1: Trồng trọt
Chương 1: Đại cương về kĩ thuật trồng trọt
Bài 1: Vai trò, nhiện vụ của trồng trọt
Bài 2: Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng
Bài 3: Một số tính chất của đất trồng
Bài 4: Thực Hành : Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản
Bài 5: Thực Hành : Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu
Bài 6: Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất
Bài 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt
Bài 8: Thực Hành : Nhận biết một số loại phân bón hoá học thông thường
Bài 9: Cách sử dụng vào bảo quản các loại phân bón thông thường
Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng
Bài 11: Sản xuất vào bảo quản giống cây trồng
Bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng
Bài 13: Phòng trừ sâu, bệnh hại
Bài 14: Thực Hành : Nhận biết một số loại thuốc và nhận biết hiệu quả của thuốc trừ sâu,bệnh hại
Chương 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt
Bài 15: Làm đất và bón phân lót
Bài 16: Gieo trồng cây nông nghiệp
Bài 17: Thực Hành : Xử lí hạt giống bằng nước ấm
Bài 18: Thực Hành : Xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống
Bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng
Bài 20: Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản
Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ
Ôn tập phần 1: Trồng trọt
Phần 2: Lâm nghiệp
Chương 1: Kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc cây rừng
Bài 22: Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng
Bài 23: Làm đất gieo ươm cây rừng
Bài 24: Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng
Bài 25: Thực Hành : Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất
Bài 26: Trồng cây rừng
Bài 27: Chăm sóc rừng sau khi trồng
Chương 2: Khai thác và bảo vệ rừng
Bài 28: Khai thác rừng
Bài 29: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng
Ôn tập phần 2: Lâm nghiệp
Phần 3: Chăn nuôi
Chương 1: Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi
Bài 30: Vài trò và nhiệm vụ phát triên chăn nuôi
Bài 31: Giống vật nuôi
Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi
Bài 33: Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi
Bài 34: Nhân giống vật nuôi
Bài 35: Thực Hành : Nhận biết và chọn một số giống gà quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều
Bài 36: Thực Hành : Nhận biết một số giống lợn ( heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều ?
Bài 37: Thức ăn vật nuôi
Bài 38: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi
Bài 39: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi
Bài 40: Sản xuất thức ăn vật nuôi
Bài 41: Thực Hành : Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt
Bài 42: Thực hành : Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men
Bài 43: Thực Hành : Đánh giá chất lượng thức ăn vật nuôi chế biến bằng phương pháp vi sinh vật.
Chương 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi
Bài 44: Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi
Bài 45: Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi
Bài 46: Phòng, trị bệnh cho vật nuôi
Bài 47: Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi
Bài 48: Thực Hành : Nhận biết một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm và phương pháp sử dụng vắc xin Niu Cat Xơn phòng bệnh cho gà
Ôn tập phần 3: Chăn nuôi
Phần 4: Thủy sản
Chương 1: Đại cương về kĩ thuật nuôi thủy sản
Bài 49: Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản
Bài 50: Môi trường nuôi thuỷ sản
Bài 51: Thực Hành : Xác định nhiệt độ ,độ trong và độ pH của nước nuôi thuỷ sản
Bài 52: Thức ăn của động vật thuỷ sản ( tôm, cá )
Bài 53: Thực Hành : Quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm ,cá )
Chương 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong nuôi thủy sản
Bài 54: Chăm sóc, quản lý và phòng, trị bệnh cho động vật thuỷ sản ( tôm, cá)
Bài 55: Thu hoạch ,bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản
Bài 56: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản
Ôn tập phần 4: Thủy sản