Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 9

Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 9 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và ban hành .Sách gồm bốn phần về Địa Lý :Dân cư , Kink tế , Sự phân hóa lãnh thổ và Địa lý địa phương cung cấp đầy đủ kiến thức, thực hành vẽ biểu đồ và bài tập địa lý …

Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 9

Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 9 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và ban hành .Sách gồm bốn phần về Địa Lý :Dân cư , Kink tế , Sự phân hóa lãnh thổ và Địa lý địa phương cung cấp đầy đủ kiến thức, thực hành vẽ biểu đồ và bài tập địa lý …

Mục lục Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 9 :

ĐỊA LÍ DÂN CƯ

Bài 1. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
Bài 2. Dân số và gia tăng dân số
Bài 3. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
Bài 4. Lao động việc làm. Chất lượng cuộc sống
Bài 5. Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999
ĐỊA LÍ KINH TẾ

Bài 6. Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
Bài 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
Bài 8. Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
Bài 9. Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản.
Bài 10. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm.
Bài 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
Bài 12. Sự phát triển và phân bố công nghiệp
Bài 13. Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ
Bài 14. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
Bài 15. Thương mại và du lịch
Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế
SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ

Bài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
Bài 18. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)
Bài 19. Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
Bài 20. Vùng Đồng bằng sông Hồng
Bài 21. Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)
Bài 22. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người
Bài 23. Vùng Bắc Trung Bộ
Bài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)
Bài 25. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
Bài 26. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)
Bài 27. Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
Bài 28. Vùng Tây Nguyên
Bài 29. Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)
Bài 30. Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.
Bài 31. Vùng Đông Nam Bộ
Bài 32. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
Bài 33. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
Bài 34. Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ
Bài 35. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Bài 36. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)
Bài 37. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long
Bài 38. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo
Bài 39. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo (tiếp theo)
Bài 40. Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí
ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG

Bài 41. Địa lí tỉnh thành phố
Bài 42. Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)
Bài 43. Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)