Sách Giáo Khoa Giải Tích 12 – Sách giải tích 12 nâng cao

Sách Giáo Khoa Giải Tích Lớp 12 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành .Sách gồm bốn phần tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập giải tích …

Sách Giáo Khoa Giải Tích 12

Sách Giáo Khoa Giải Tích Lớp 12 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành .Sách gồm bốn phần tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập giải tích …

Sách giáo khoa Giải tích 12 cơ bản (SGK GT 12 CB) gồm 164 trang do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, đây là cuốn SGK Giải tích 12 chính thống được dành cho học sinh khối 12. Sách được sử dụng cho giáo viên giảng dạy và học sinh học tập tại các trường THPT và cơ sở giáo dục trên toàn quốc với các kiến thức Toán căn bản mà mọi học sinh lớp 12 cần có. Sách còn giúp bạn đọc tra cứu các kiến thức chuẩn Giải tích 12.

Mục lục Sách Giáo Khoa Giải Tích Lớp 12 :

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ
Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
Bài 2. Cực trị của hàm số
Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Bài 4. Đường tiệm cận
Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
Ôn tập Chương I – Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm sô
Đề kiểm tra 15 phút – Chương I – Giải Tích 12
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương I – Giải Tích 12
CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
Bài 1. Lũy thừa
Bài 2. Hàm số lũy thừa
Bài 3. Lôgarit
Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit
Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit
Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
Ôn tập Chương II – Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit
Đề kiểm tra 15 phút – Chương II – Giải Tích 12
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương II – Giải Tích 12
CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
Bài 1. Nguyên hàm
Bài 2. Tích phân
Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.
Ôn tập Chương III – Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng
Đề kiểm tra 15 phút – Chương III – Giải Tích 12
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương III – Giải Tích 12
CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC
Bài 1. Số phức
Bài 2. Cộng, trừ và nhân số phức
Bài 3. Phép chia số phức
Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực
Ôn tập Chương IV – Số phức
Đề kiểm tra 15 phút – Chương IV – Giải tích 12
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương IV – Giải Tích 12
ÔN TẬP CUỐI NĂM – GIẢI TÍCH 12

Thuộc bộ sách

Bộ sách giáo khoa lớp 12