Sách Giáo Khoa Toán Lớp 7 -Tập 1,2

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 7 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành.Sách gồm hai phần:Đại số và Hình Học.Mỗi phần gồm hai chương và trong mỗi chương có những bài học chuyên môn củng cố kiến thức cho học sinh.

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 7

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 7 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành.Sách gồm hai phần:Đại số và Hình Học.Mỗi phần gồm hai chương và trong mỗi chương có những bài học chuyên môn củng cố kiến thức cho học sinh.

Mục lục Sách Giáo Khoa Toán Lớp 7 :

PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 7 TẬP 1

CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC
Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
Bài 2. Cộng, trừ số hữu tỉ
Bài 3. Nhân, chia số hữu tỉ
Bài 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
Bài 5. Lũy thừa của một số hữu tỉ
Bài 6. Lũy thừa của một số hữu tỉ ( tiếp theo)
Bài 7. Tỉ lệ thức
Bài 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
Bài 9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
Bài 10. Làm tròn số
Bài 11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
Bài 12. Số thực
Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đại số 7
CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
Bài 1. Đại lượng tỉ lệ thuận
Bài 2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch
Bài 4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
Bài 5. Hàm số
Bài 6. Mặt phẳng toạ độ
Bài 7. Đồ thị hàm số y = ax (a # 0)
Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số 7
Đề kiểm tra 45 phút – Chương 2 – Đại số 7
PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 7 TẬP 1

CHƯƠNG I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
Bài 1. Hai góc đối đỉnh
Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc
Bài 3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
Bài 4. Hai đường thẳng song song
Bài 5. Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Bài 6. Từ vuông góc đến song song
Bài 7. Định lí
Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Hình học 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Hình học 7
CHƯƠNG II. TAM GIÁC
Bài 1. Tổng ba góc của một tam giác
Bài 2. Hai tam giác bằng nhau
Bài 3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)
Bài 4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c)

Bài 5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g)
Bài 6. Tam giác cân
Bài 7. Định lí Py-ta-go
Bài 8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Ôn tập chương II: Tam giác
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Hình học 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Hình học 7

PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 7 TẬP 2

CHƯƠNG III. THỐNG KÊ
Bài 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số
Bài 2. Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu
Bài 3. Biểu đồ
Bài 4. Số trung bình cộng
Ôn tập chương III: Thống kê
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Đại số 7
CHƯƠNG IV. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
Bài 1. Khái niệm về biểu thức đại số
Bài 2. Giá trị của một biểu thức đại số
Bài 3. Đơn thức
Bài 4. Đơn thức đồng dạng
Bài 5. Đa thức
Bài 6. Cộng, trừ đa thức
Bài 7. Đa thức một biến
Bài 8. Cộng, trừ đa thức một biến
Bài 9. Nghiệm của đa thức một biến
Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số
Ôn tập chương III : Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Đại số 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Đại số 7