Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8 – Tập 1,2

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8 được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn.Cuốn sách gồm hai phần : Đại số và Hình Học.Mỗi phần gồm hai tập tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập đại số và hình học.

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8 được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn.Cuốn sách gồm hai phần : Đại số và Hình Học.Mỗi phần gồm hai tập tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập đại số và hình học.

Mục lục Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8 :

PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 8 TẬP 1
CHƯƠNG I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC
Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức
Bài 2. Nhân đa thức với đa thức
Bài 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Bài 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Bài 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức
Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức
Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Ôn tập chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đại số 8
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Chương 1 – Đại số 8
CHƯƠNG II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Bài 1. Phân thức đại số
Bài 2. Tính chất cơ bản của phân thức
Bài 3. Rút gọn phân thức
Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số
Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số
Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số
Bài 8. Phép chia các phân thức đại số
Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
Ôn tập chương II: Phân thức đại số
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – Chương 2 – Đại số 8
PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 8 TẬP 1
CHƯƠNG I. TỨ GIÁC
Bài 1. Tứ giác
Bài 2. Hình thang
Bài 3. Hình thang cân
Bài 4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Bài 5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang
Bài 6. Đối xứng trục
Bài 7. Hình bình hành
Bài 8. Đối xứng tâm
Bài 9. Hình chữ nhật
Bài 10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
Bài 11. Hình thoi
Bài 12. Hình vuông
Ôn tập chương I: Tứ giác
CHƯƠNG II. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC
Bài 1. Đa giác. Đa giác đều
Bài 2. Diện tích hình chữ nhật
Bài 3. Diện tích tam giác
Bài 4. Diện tích hình thang
Bài 5. Diện tích hình thoi
Bài 6. Diện tích đa giác
Ôn tập chương II: Đa giác. Diện tích đa giác
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Hình học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Hình học 8
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) – TOÁN 8

PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 8 TẬP 2
CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Bài 1. Mở đầu về phương trình
Bài 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Bài 3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
Bài 4. Phương trình tích
Bài 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Bài 6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Bài 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)
Ôn tập chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn
CHƯƠNG IV. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Bài 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
Bài 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
Bài 3. Bất phương trình một ẩn
Bài 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Bài 5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Ôn tập chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 8 TẬP 2
CHƯƠNG III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
Bài 1. Định lí Ta – let trong tam giác
Bài 2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta – let
Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác
Bài 4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng
Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất
Bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai
Bài 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba
Bài 8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
Bài 9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng
Ôn tập chương III: Tam giác đồng dạng
CHƯƠNG IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU
Bài 1. Hình hộp chữ nhật
Bài 2. Hình hộp chữ nhật (tiếp)
Bài 3. Thể tích của hình hộp chữ nhật
Bài 4. Hình lăng trụ đứng
Bài 5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
Bài 6. Thể tích của hình lăng trụ đứng
Bài 7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
Bài 8. Diện tích xung quanh của hình chóp
Bài 9. Thể tích của hình chóp đều
Ôn tập chương IV: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều
ÔN TẬP CUỐI NĂM – TOÁN 8
Ôn tập cuối năm – Đại số – Toán 8
Ôn tập cuối năm – Hình học – Toán 8