Sách Giáo Viên Lớp 1 – Sách giáo khoa Lớp 1 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo viên lớp 1 là tài liệu hướng dẫn giáo viên dạy sách giáo khoa lớp 1, biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2018.

Sách Giáo Viên Lớp 1 – Sách giáo khoa Lớp 1 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo viên lớp 1 là tài liệu hướng dẫn giáo viên dạy sách giáo khoa lớp 1, biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2018.

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Tư tưởng xuyên suốt trong sách giáo khoa cho tất cả các môn học và hoạt động giáo dục của bộ sách thể hiện qua thông điệp “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Với thông điệp này, các tác giả nhẫn mạnh kiến thức trong sách giáo khoa không chỉ cần hiểu và ghi nhớ, mà phải là “chất liệu quan trọng nhắm đến mục tiêu của giáo dục là giúp học sinh hình thành, phát triển các phẩm chất và năng lực mà các em cần có trong cuộc sống.

Giáo viên có thể tham khảo sách này và sách giáo khoa lớp 1 để lập kế hoạch dạy học từng bài (soạn bài) và kế hoạch dạy học cả năm cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể của lớp mình làm nhiệm, nhằm đạt mục tiêu dạy học của mỗi bài học và mục tiêu dạy học của môn học

Mặc dù các tác giả đã rất cố gắng, song chắc chắn Sách giáo viên khó tránh những hạn chế nhất định. Kính mong quý thầy cô góp ý để cuốn sách được tốt hơn.

-Toán 1 – Sách Giáo Viên – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

-Tiếng Việt 1 Tập 1- Sách Giáo Viên – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Tiếng Việt 1 Tập 2 – Sách Giáo Viên – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

-Tự Nhiên Và Xã Hội 1 – Sách Giáo Viên – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

-Đạo Đức 1- Sách Giáo Viên – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

-Âm Nhạc 1 – Sách Giáo Viên – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

-Mĩ Thuật 1 – Sách Giáo Viên – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Giáo Dục Thể Chất 1 – Sách Giáo Viên – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Hoạt Động Trải Nghiệm 1 – Sách Giáo Viên – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống