Sách Học Sinh Tiếng Anh Lớp 5 – Tập 1,2

Bộ Sách Học Sinh Tiếng Anh Lớp 5 do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn, gồm 2 cuốn tập một và tập hai. Mỗi tập gồm 10 Unit với 3 Lesson mỗi unit. Như vậy học sinh sẽ được học 60 tiết tiếng Anh trong một năm học lớp 5 cùng với một số tiết ôn tập.

Sách Học Sinh Tiếng Anh Lớp 5 – Tập 1,2

Bộ Sách Học Sinh Tiếng Anh Lớp 5 do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn, gồm 2 cuốn tập một và tập hai. Mỗi tập gồm 10 Unit với 3 Lesson mỗi unit. Như vậy học sinh sẽ được học 60 tiết tiếng Anh trong một năm học lớp 5 cùng với một số tiết ôn tập.

Sách Học Sinh Tiếng Anh Lớp 5 tập một gồm 10 Unit, từ Unit 1 đến Unit 10. Tập hai gồm 10 Unit từ Unit 11 đến Unit 20. Mỗi Unit đều có cấu trúc chung là 3 Lesson/ Unit và kiến thức gồm 4 phần: Competences (Năng lực), Sentence patterns (Mẫu câu), Vocabulary (Từ vựng) và Phonics (Ngữ âm). Tại mỗi Lesson học sinh đều được rèn luyện các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.

Mục lục sách học sinh tiếng anh lớp 5 :

Unit 1: What’s Your Address?

Unit 2: I Always Get Up Early. How About You?

Unit 3: Where Did You Go On Holiday?

Unit 4: Did You Go To The Party?

Unit 5: Where Will You Be This Weekend?

Unit 6: How Many Lessons Do You Have Today?

Unit 7: How Do You Learn English?

Unit 8: What Are You Reading?

Unit 9: What Did You See At The Zoo?

Unit 10: When Will Sports Day Be?

Unit 11: What’s The Matter With You?

Unit 12: Don’t ride your bike too fast!

Unit 13: What do you do in your free time?

Unit 14: What Happened In The Story?

Unit 15: What Would You Like To Be In The Future?

Unit 16: Where’s The Post Office?

Unit 17: What Would You Like To Eat?

Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow?

Unit 19: Which Place Would You Like To Visit?

Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside