Sổ Tay An Toàn Thực Phẩm (Dành Cho Các Cơ Sở, Hộ Sản Xuất, Kinh Doanh Thực Phẩm)

Sổ Tay An Toàn Thực Phẩm Nội dung cuốn sách cung cấp các kiến thức và hỗ trợ công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở, hộ sản xuất , kinh doanh thực phẩm

Sổ Tay An Toàn Thực Phẩm

Nội dung cuốn sách cung cấp các kiến thức và hỗ trợ công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở, hộ sản xuất , kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương và hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.