Tập bài hát 1

Tập bài hát 1” do nhà Xuất bản giáo dục ấn hành nhằm giúp các em học sinh lớp 1 tập hát và hát được 12 bài hát phổ biến phù hợp để từ đó các em có thể học hát đúng lời, đúng nhạc.

Tập bài hát 1

Cuốn sách Giáo Khoa “Tập bài hát lớp 1” do nhà Xuất bản giáo dục ấn hành nhằm giúp các em học sinh lớp 1 tập hát và hát được 12 bài hát phổ biến phù hợp để từ đó các em có thể học hát đúng lời, đúng nhạc.