Tập Viết lớp 1 – Tập 1,2 – Chân Trời Sáng Tạo

Vở tập viết lớp 1 –(thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo) của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được xuất bản năm 2020.

Tập Viết lớp 1 – Tập 1,2 – Chân Trời Sáng Tạo

Bộ Sách giáo khoa lớp 1, với thông điệp Chân trời sáng tạo được biên soạn dựa trên các tiêu chí và quy định của SGK mới: Bám sát định hướng giáo dục phát triển năng lực HS với trọng tâm là chuyển từ truyền thụ kiến thức sang hình thành và phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực người học; tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn SGK mới theo Thông tư số 33/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 22/12/2017. Vở tập viết lớp 1 –(thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo) của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được xuất bản năm 2020.